Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Farmācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2014

Studiju virziens Veselības aprūpe (tai skaitā Farmācijas bakalaura studiju programma) ir akreditēts līdz 30.05.2019.

Fakultāte: Medicīnas fakultāte 
Iegūstamais grāds: veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā 
Studiju programmas direktore: prof. Ruta Muceniece 
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 120 kredītpunkti 
Studiju programmas formas: PLK (pilna laika klātiene) - darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju programmas ilgums: 6 semestri (3 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): 6 090 EUR / 4280 LVL
Studiju maksa (1. studiju gadā): 2 030 EUR / 1427 LVL

Studiju vietu skaits: budžeta - 15, maksas - 80
Minimālais studentu skaits: 25

Bakalaura studiju programmā A daļā kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā ter­mi­no­loģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Far­ma­kog­no­zija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Far­makokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija.

B daļā paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. C daļā paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā.

ERASMUS apmaiņas programmā parasti dodas gan bakalaura, gan maģistra programmas studenti. Populārākās ir Florences universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā, Koimbras Universitāte Portugālē, Utrehtas augstskola Nīderlandē. Kopš 2012. gada notiek bakalaura programmas studentu apmaiņa arī ar Santjago universitāti Spānijā un Neapoles universitāti Itālijā.

Bakalaura grāds farmācijā dod tiesības studēt tālāk farmācijas vai citā maģistra studiju programmā. Pēc farmācijas maģistra studiju programmas pabeigšanas un kopā 5 gadu studijām universitātē farmācijas programmā, absolventi iegūst tiesības strādāt kā farmaceiti. 6 mēnešu prakse aptiekās ir maģistrantūras 2. kursa beigās.

Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Ar maģistra grādu darba iespējas ir plašas: visas farmācijas jomas, akadēmiskais darbs un pētniecība.

Izmēģini profesiju!

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas prasības:
 
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 

 •  Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   
   
  CE latviešu valodā* (rakstīšana vai tekstveide (1 x 100 = 100)) + CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (8 x 100 = 800) + situāciju analīze (1 x 100 = 100)) vai  CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (7,5 x 100 = 750) + zināšanu lietojums standartsituācijās (0,5 x 100 = 50) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (0,5 x 100 = 50) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu (0,5 x 100 = 50)), vai CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (2 x 100 = 200) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (4 x 100 = 400) + rakstīšana (1 x 100 = 100));
   
 •  Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   
   
   vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās (50 x 10 =500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200);

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās;
 
Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2013. un 2014. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2011. un 2012. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1.–3. pakāpes ieguvējiem 2013. un 2014. gadā.

*
Līdz  2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā
No 2012. gada – CE latviešu valodā