Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Māszinības
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2014

Studiju virziens Veselības aprūpe (tai skaitā Māszinību profesionālā bakalaura studiju programma) ir akreditēts līdz 30.05.2019.

Fakultāte: Medicīnas fakultāte 
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa vai operāciju māsa vai ambulatorās aprūpes māsa vai ķirurģiskās aprūpes māsa vai garīgās aprūpes māsa
Studiju programmas direktore: lekt. Ina Mežiņa-Mamajeva
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti
Studiju programmas formas: PLK (pilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): 6 544 EUR / 4599 LVL
Studiju maksa (1. studiju gadā): 1 636 EUR / 1150 LVL
Studiju vietu skaits: budžeta - 15, maksas - 35
Minimālais studentu skaits: 25

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un  Bakalaura darbs.

B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).

Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes  jomā.

Izmēģini profesiju!

Uzņemšanas prasības:
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 • Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   

  CE latviešu valodā* (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā (50 x 10 = 500)
   
 • Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   

   vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200) + valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā (50 x 10 = 500)

Īpaši nosacījumi: nepieciešama vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs”.

*
Līdz  2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā
No 2012. gada – CE latviešu valodā
 
Paskaidrojums: vidējās izglītības iegūšanas gads tiek noteikts pēc tā gada, kurā iegūta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, ja profesionālās vidējās izglītības programmas apguve ir uzsākta pēc pamatizglītības iegūšanas.

IEVĒROJIET!
Studiju uzsākšana Māszinību profesionālā bakalaura studiju programmā ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības:

Uzņemšana 1. semestrī – personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs” (ar augstāk minētajiem uzņemšanas nosacījumiem)

Studiju turpināšana:

7. semestrī - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

5. semestrī (vai 6. semestrī) - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”, ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

3. semestrī – personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)

Konkursa kritēriji:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu vidējā atzīme (40 x 10 =400);

Pieteikšanās studijām – 02.07. – 16.07.2014

Datums

Laiks

Vieta

02.07. -04.07

9.30-11.30 un 13.00-16.30

 

Raiņa bulv. 19,
 Medicīnas fakultāte,

109. telpā

07.07. - 09.07

9.30-13.00 un 14.30-17.00

10.07.

9.30-11.30 un 13.00-18.00

11.07.

9.30-13.00 un 14.30-16.00

14.07.

9.30-11.30 un 13.00-16.30

15.07.

9.30-13.00 un 14.30-17.00


Rezultātu paziņošana

Rezultātus iespējams uzzināt 16.07. plkst. 9.30-11.30 un 13.00-16.30 Raiņa bulv. 19, 109. telpā

Reģistrācija

Datums

Laiks

Vieta

17.07.

9.30-13.00 un 14.30-16.00

Raiņa bulv. 19,
 Medicīnas fakultāte,

109. telpā

18.07.

14.30-18.00


Informācijai

Studiju lietvede Anita Jankovska, tālr.: 67034378, e-pasts:anita.jankovska@lu.lv;

Studiju programmas direktore: lekt. Ina Mežiņa – Mamajeva, e-pasts: ina.mezina@lu.lv, tālr.: 67034492